Call: +84-978066686
E-mail: info@truonganplastic.vn / quangnd@truonganplastic.vn

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về miễn, hoàn thuế đối với một số loại thuế XNK

(HQ Online)-Từ ngày 1/9/2016 các chính sách miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế được thực hiện theo quy định tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Các quy định về miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC nếu không phù hợp với các văn bản nêu trên thì sẽ không còn hiệu lực thi hành.
 
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với cục hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện các quy định của Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH16, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến chính sách thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Được biết trong năm 2017, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố. Trên cơ sở báo cáo của các Đoàn kiểm tra, để khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách thuế và công tác quản lý thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Về miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thực hiện kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu miễn thuế tại các chi cục hải quan để phân tích, xác định dấu hiệu nghi vấn, rủi ro đối với các trường hợp thuộc diện phải thông báo Danh mục miễn thuế (DMMT) với cơ quan Hải quan trước khi nhập khẩu hàng hóa. Rà soát các trường hợp khai sai mã miễn thuế để hướng dẫn doanh nghiệp khai đúng quy định.

Thực hiện rà soát các hồ sơ miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định, hàng hóa thuộc Danh mục vật tư trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH16 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Căn cứ hồ sơ nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật, các chứng từ tài liệu có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tình hình sử dụng hàng hóa đã được miễn thuế tại trụ sở người nộp thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Về việc miễn thuế nhập khẩu theo hệ thống tổ hợp dây chuyền máy móc, thiết bị theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hướng dẫn doanh nghiệp lập danh mục miễn thuế (DMMT), Phiếu theo dõi trừ lùi bằng bản giấy. Trường hợp cơ quan Hải quan đã chấp nhận đăng ký DMMT trên hệ thống VNACCS: Hướng dẫn doanh nghiệp khai báo số, ngày đăng ký DMMT vào ô “ghi chú”, không khai vào ô “Danh Mục miễn thuế nhập khẩu” trên tờ khai hải quan, khi kiểm tra hồ sơ hải quan phải kiểm tra, rà soát để kịp thời yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung, xử lý theo quy định.

Công chức hải quan khi kiểm tra hồ sơ phải yêu cầu doanh nghiệp khai báo chi tiết thông tin về từng mặt hàng nhập khẩu thuộc tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu nhiều lần thuộc trường hợp không thể trừ lùi theo số lượng tại thời điểm nhập khẩu để làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra, quyết toán sau khi kết thúc việc nhập khẩu tổ hợp, dây chuyền.

Trường hợp có mặt hàng không đáp ứng các điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu nhưng đã đăng ký DMMT thì cơ quan Hải quan thông báo cho doanh nghiệp để khai sửa đổi DMMT; thu đủ tiền thuế đã miễn không đúng đối tượng.

Trường hợp đã đăng ký DMMT nhưng không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định; cơ quan Hải quan dừng sử dụng DMMT trên hệ thống (đối với trường hợp thông báo DMMT bằng bản giấy thì thông báo cho doanh nghiệp và thực hiện thu hồi DMMT và phiếu theo dõi trừ lùi); thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp và xử lý theo quy định đối với hàng hóa đã giải quyết miễn thuế không đúng đối tượng.

Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan phải hướng dẫn người nộp thuế khai bổ sung, sửa đổi theo đúng mã miễn thuế nhập khẩu và sửa đổi mã biểu thuế tương ứng với hàng hóa thực tế nhập khẩu.

Kiểm tra việc khai báo, nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu; hàng gia công xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu vật tư trong nước.

Đối với các trường hợp không khai báo chi tiết hàng hóa thực tế nhập khẩu hoặc có dấu hiệu nghi vấn trong việc sử dụng hàng hóa không đúng đối tượng, Mục đích miễn thuế và các trường hợp khác cần tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện kiểm tra sau thông quan ngay trong năm 2018 để đảm bảo xử lý miễn thuế đúng quy định.

Về hoàn thuế, không thu thuế
Thực hiện đúng quy định về phân loại hồ sơ hoàn thuế (hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau và hồ sơ kiểm tra trước khi hoàn thuế) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung.

Thực hiện thu thập, khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có để xác định các tờ khai cần tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra sau hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế ngay trong 6 tháng đầu năm 2018.

Trường hợp phát sinh hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (ví dụ: Hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo các quy định quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP) nhưng cơ quan hải quan đã phân loại thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì phải tổ chức kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với tất cả các trường hợp này.

Rà soát các trường hợp đã xử lý không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam; không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Về thuế bảo vệ môi trường

Tiến hành rà soát toàn bộ các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đặc biệt là mặt hàng xăng, dầu có nguồn gốc dầu hóa thạch theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011, Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011, Tiết b.2 Điểm b Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Tài chính.

 Về thuế giá trị gia tăng

Tổng cục hải quan yêu cầu các cục hải quan kiểm tra, rà soát việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng đã khai báo trên tờ khai nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuế suất thuế GTGT 5% như: Máy móc, thiết bị nông nghiệp; mặt hàng động cơ máy thủy để áp dụng chính sách thuế GTGT đúng quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính về máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015, công văn số 1677/BTC-CST ngày 29/01/2016, công văn số 3233/BTC-TCT ngày 13/3/2017, công văn số 16659/BTC-CST ngày 22/11/2016, công văn số 5678/BTC-CST ngày 27/4/2016, công văn số 15802/BTC-CST ngày 30/10/2015 và các văn bản có liên quan.

Trường hợp có nghi vấn về việc xác định chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa đủ căn cứ kết luận sai phạm của doanh nghiệp thì tiến hành kiểm tra sau thông quan.

Trường hợp người nộp thuế đã khai báo đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuế suất thuế GTGT 5% không đúng quy định thì yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung, nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp và xử lý theo quy định. Nếu người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì thực hiện ấn định thuế, thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp và xử phạt theo quy định.

Kết quả xử lý thuế và các thông tin về người khai hải quan, người nộp thuế phải chuyển cho bộ phận quản lý rủi ro để phân tích, đánh giá, xử lý theo quy định về quản lý rủi ro.

Theo baohaiquan.vnChia sẻ bài viết: 


Bài viết khác:

Thu hồi tiền thuế đã hoàn nếu không XK hết hàng NK để sản xuất

34 hiệp hội ở Mỹ kêu gọi bỏ thuế nhôm, thép từ Mexico và Canada

Thị trường dầu thô đã thay đổi như thế nào trong hơn một tháng qua?

OPEC và đồng minh cảnh báo thị trường dầu có thể rơi vào trạng thái dư cung vào năm 2019

Mỹ bơm dầu vượt mặt Nga và Ả-rập Xê-út, OPEC phản ứng ra sao?

Triển vọng ngành khí thiên nhiên Việt Nam

Chính sách thuế với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của DN chế xuất

Vướng trong hoàn thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền XNK

Hoàn thuế GTGT với hàng hóa NK sản xuất XK

Xác định rõ vai trò của Hải quan trong quản lý phế liệu nhập khẩu

Chính sách thuế đối với DN nội địa NK hàng cho DN chế xuất xây dựng nhà xưởng

Thị trường ngày 28/9: Giá xăng dầu, gạo, cà phê tăng

Không được xét giảm giá trong tính trị giá hải quan nếu chưa hoàn thành NK cho toàn bộ hàng hóa

Chưa cấp phép qua một cửa, phế liệu nhập khẩu gặp khó khăn

Đã có phương án xử lý khi hệ thống chưa tiếp nhận chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Sửa nghị định về điều kiện kho bãi hướng đến mục tiêu hiện đại hóa

Bãi bỏ một số Thông tư liên quan đến thuế nhập khẩu

Tại sao giá thép cứ tăng, giá kim loại cơ bản cứ giảm?

Lấy mẫu giám định phế liệu là một hình thức kiểm tra thực tế của Hải quan

Tính tiền chậm nộp theo “Tờ khai cuối cùng”

Nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu giảm, dầu thô tăng giá

Hướng dẫn thủ tục hàng quá cảnh theo Nghị định 59 và Thông tư 39

Hướng đi cho ngành nhựa tái chế

Thị trường ngày 28/8/2018: Giá dầu tăng, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm mạnh, thép đi xuống ngày thứ 4 liên tiếp

Dầu tăng 3 phiên liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Iran

Khẩn trương báo cáo tình hình nhập khẩu phế liệu

Hải quan kiểm soát hoạt động nhập khẩu phế liệu bằng thiết bị kiểm định hiện đại

Xuất khẩu sắt thép tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, dầu thô tăng giá

Arab Saudi dừng vận chuyển qua Biển Đỏ, dầu thô tăng giá ngày thứ ba liên tiếp

EU áp dụng biện pháp tự vệ với ba nhóm sản phẩm thép của Việt Nam

Lo ngại nguồn cung từ Mỹ giảm, dầu tăng giá

Chính sách thuế đối với hàng tiêu hủy, phế liệu, phế phẩm: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Khó dự đoán giá thép không gỉ tại châu Á trong quý III/2018

Chậm chuyển tiền nộp thuế, ngân hàng sẽ bị phạt chậm nộp

Chiến tranh thương mại: Cả xuất, nhập khẩu của Việt Nam đều “chịu trận”

Lo ngại về nguồn cung ở Libya, Iran, Canada, dầu thô tăng giá

Những điểm đáng chú ý của kinh tế nửa đầu năm 2018

Giá xăng tăng liên tục: Áp thuế kịch trần, nguy cơ khó lường

Tiếp tục nâng cấp và mở rộng nộp thuế điện tử 24/7

Tăng thuế VAT: Cần có lộ trình cụ thể

Dự trữ tại Mỹ giảm, giá dầu đạt đỉnh kể từ tháng 11/2014

Trung Quốc dự tính gì với ngành thép trong giai đoạn 2016 - 2020?

Dầu WTI vọt gần 2% khi nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh nhất từ tháng 1/2018

Thêm 3 thủ tục kiểm tra chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa

Bảo vệ hàng trong nước trước “làn sóng” ngoại nhập

Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại các Biểu thuế nhập khẩu

Gần 6,7 triệu tấn thép được bán ra trong 5 tháng, tăng trưởng 35%

Dự trữ tại Mỹ giảm bất ngờ, dầu thô tăng giá

Doanh nghiệp quan tâm đến thực hiện chính sách mới về hải quan

Lo ngại OPEC không tăng sản lượng, dầu thô tăng giá

Từ ngày 5/6, một loạt văn bản pháp luật về lĩnh vực hải quan có hiệu lực

Phát sinh vướng mắc về sản xuất xuất khẩu

Cần điều kiện gì để NK máy móc đã qua sử dụng?

Bộ TN&MT: Bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành

Thép rục rịch tăng giá

Nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa sẽ có trong thông tư mới của Bộ Tài chính

Những cơ hội và rủi ro của ngành thép thế giới 2018

Vọt gần 3%, dầu lên đỉnh gần 3 năm rưỡi khi dự trữ tại Mỹ bất ngờ sụt giảm

Dầu lên cao nhất kể từ cuối năm 2014 khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang

Giá thép xây dựng tăng cao, có thể lập kỉ lục mới

Thêm ưu đãi thuế Thu nhập cá nhân cho nhân lực trình độ cao

Infographics: Những thị trường XNK hàng hóa với Việt Nam năm 2017

Bán hàng thép xây dựng năm 2017 tăng mạnh

Gỡ vướng mắc về hoàn thuế

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH, DẦN TIẾN TỚI NGƯỠNG 70 USD/ THÙNG

Mỹ có thể soán ngôi "vua dầu thô" năm 2018

Giá dầu tăng mạnh do tình hình bất ổn ở Iran

Đa dạng phương thức hỗ trợ pháp lý cho DN 2018

Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép 9 tháng 2017

Giá dầu tăng do căng thẳng giữa Iraq và người Kurd leo thang

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ

Tiện ích của Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Giá dầu sắp trở lại thời hoàng kim?

Nhu cầu thép của Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng

Giá dầu tăng do kỳ vọng khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

Giá thép tăng cao kỷ lục

Các nhà máy thép Trung Quốc "chạy đua" tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Đề nghị hãng tàu xử lý vướng mắc trong phối hợp giám sát

Giá dầu tăng do sản lượng khai thác của OPEC trong tháng 8 giảm

Quy trình biến rác thải thành quần áo, gạch lát đường ở Nhật

Nhật Bản áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hóa học nhập khẩu từ Trung Quốc

Giá dầu tăng gần 3% sau khi cơn bão Harvey kết thúc

Giá thép trong nước đồng loạt vượt 12 triệu đồng/tấn

Giá dầu cuối tuần tăng

Giá dầu mất mốc 50 USD do sản lượng dầu thô OPEC bất ngờ tăng

Giá quặng sắt, thép tại Trung Quốc tăng

Tăng 4 phiên liên tiếp, dầu lên cao nhất kể từ cuối tháng 5/2017

Trực thăng tự động truy lùng hải tặc

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui