Call: +84-978066686
E-mail: info@truonganplastic.vn / quangnd@truonganplastic.vn

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG AN PLASTIC
Sơ đồ tổ chức


Chia sẻ bài viết: 


Giới thiệu khác:

Công ty Thành viên, Liên kết

Tầm nhìn chiến lược

Giới thiệu công ty